പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്തിയിട്ടും നോമ്പെടുക്കാത്തവള്‍

വിേശഷണം

പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്തിയിട്ടും വര്‍ഷങ്ങളോളം നോമ്പെടുക്കത്തവരുടെ കാര്യത്തിലെ വിധികള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം