ശ്വാസതടസ്സമുള്ളവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തും

വിേശഷണം

ശ്വാസതടസ്സമുള്ളവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം