എണ്ണയും സുറുമയും നോമ്പിനെ ബാധിക്കില്ല

വിേശഷണം

എണ്ണയും സുറുമയും നോമ്പിനെ ബാധിക്കില്ല.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം