ഇസ്ലാമും സഹിഷ്ണുതയും

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി

പരിഭാഷ:

പരിശോധന:

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മത ലളിതമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം