നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫത്’വകള്‍.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം