നോമ്പ് നിഷ്ഫലമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പ് നിഷ്ഫലമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫത്വകള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം