പള്ളിയില്‍ ഭജനമിരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഫത്’വകള്‍

വിേശഷണം

പള്ളിയില്‍ ഭജനമിരിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികള്‍, രൂപം,അതിന്‍റെ സുന്നത്തുകള്‍,അവര്‍ക്ക് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം