ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത നോമ്പിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത, വിധികള്‍ മുതലായവ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം