റമദാനില്‍ മറന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷിച്ചാല്‍

വിേശഷണം

റമദാനില്‍ മറന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാല്‍ അവനെ ഓര്‍മ്മപെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം