റമദാനിലെ പകലില്‍ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ വിധികളും പ്രായശ്ചിത്തവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം