വസ്ത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നോമ്പ് നിഷ്ഫലമാകുകയില്ല

വിേശഷണം

തലവേദനക്ക് ശമനം കിട്ടാന്‍ പ്രത്യേക വസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിമിത്തം നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം