റമദാനില്‍ സുഗന്ധം പുരട്ടല്‍

വിേശഷണം

സുഗന്ധം പുരട്ടിയാല്‍ നോമ്പു മുറിയുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം