വായ്നാറ്റം ഒഴിവാക്കാന്‍ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കല്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ഇസ്ലാമിക വിധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം