നോമ്പുകാരന്‍ മനപൂര്‍വ്വമല്ലാതെ ഛര്‍ദ്ദിച്ചാല്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ഇസ്ലാമിക വിധികള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം