നോമ്പുകാരന്‍ മനപൂര്‍വ്വമല്ലാതെ ഛര്‍ദ്ദിച്ചാല്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം