നോമ്പുകാരന്‍റെ ഇന്‍ജെക്റ്റ്‌ ചെയ്താല്‍(കുത്തിവെപ്പ്)

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ഇസ്ലാമിക വിധി

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം