കുത്തിവെപ്പ് നോമ്പ് നിഷ്ഫലമാക്കുമോ?

വിേശഷണം

പനിക്ക് ഇജെക്റ്റ് ചെയ്താല്‍ നോമ്പ് മുറിയുമോ എന്ന കാര്യം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം