അത്താഴം കഴിക്കല്‍ നോമ്പിന്‍റെ നിബന്ധനയല്ല

വിേശഷണം

അത്താഴം കഴിക്കാതെ നോമ്പെടുത്താല്‍ നോമ്പ് സ്വീകാര്യമാണൊ എന്ന കാര്യത്തിലെ ഫത്’വ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം