ബാങ്ക് കേള്‍ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നോമ്പുമുറിക്കാമോ?

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ഫത്’വകള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം