നോമ്പുകാരന്‍ തൊണ്ടയില്‍ മരുന്നു വെക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

നോമ്പുകാരന്‍ തൊണ്ടയില്‍ മരുന്നു വെക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം