റമദാനിന്‍റെ പകലില്‍ സ്വപ്ന സ്ഖലനം സംഭവിച്ചാല്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഇസ്ലാമിക ഫത്’വ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം