നോമ്പുകാരന്‍റെ പല്ലിനിടയില്‍ നിന്ന് രക്തം വന്നാല്‍ നോമ്പുമുറിയുകയില്ല

വിേശഷണം

നോമ്പുകാരന്‍റെ പല്ലിനിടയില്‍ നിന്ന് രക്തം വന്നാല്‍ നോമ്പുമുറിയുകയില്ല.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം