നോമ്പുകാരന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നുള്ള രക്തം

വിേശഷണം

ഇജെക്ഷന്‍ വേളയിലോ മറ്റോ നോമ്പുകാരന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും രക്തം പൊടിഞ്ഞാല്‍ നോമ്പ് നിഷ്ഫലമാകുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം