നോമ്പുകാരന്‍റെ ഭാര്യയുമായുള്ള സല്ലാപം

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ഇസ്ലാമികവിധി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം