നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍

വിേശഷണം

നീണ്ട വര്‍ഷങ്ങളോളം മടികാരണം നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയ വ്യക്തിക്കുള്ള ഇസ്ലാമികവിധി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം