നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടാതിരിക്കല്‍

വിേശഷണം

ആര്‍ത്തവം കാരണം റമദാനില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടാതിരിക്കുകയും എണ്ണം കണക്കാക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിക്കുള്ള ഇസ്ലാമികവിധി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം