നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടല്‍ പിന്തിക്കല്‍

വിേശഷണം

ഒരു റമദാനില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടാന്‍ മറ്റൊരു റമദാന്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാകുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമികവിധി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം