റമദാനിലെ നോറ്റുവീട്ടാനുള്ള നോമ്പ് ആശൂറാഇന്‍റെ ദിവസം അനുഷ്ഠിച്ചാല്‍

വിേശഷണം

റമദാനിലെ നോറ്റുവീട്ടാനുള്ള നോമ്പ് ആശൂറാഇന്‍റെ ദിവസം അനുഷ്ഠിച്ചാല്‍ രണ്ടു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഫത്’വ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം