ഹിജ്’റ കലണ്ടര്‍ മുഖേനയല്ലാതെ പൗര്‍ണ്ണമി ദിനങ്ങളില്‍ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കല്‍

വിേശഷണം

ഹിജ്’റ കലണ്ടര്‍ മുഖേനയല്ലാതെ പൗര്‍ണ്ണമി ദിനങ്ങളില്‍ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കല്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം