ആശൂറാ‍അ് ദിവസം രാവിലെ നിയ്യത്ത് വെച്ചല്‍

വിേശഷണം

ആശൂറാ‍അ് ദിവസം രാവിലെ നിയ്യത്ത് വെച്ചല്‍ പ്രസ്തുത നോമ്പിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം