ആശൂറാഅ് ദിവസം മാത്രം നോമ്പെടുക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

ആശൂറാ‍അ് ദിവസത്തിന്‍റെ മുമ്പോ ശേഷമോ ഇല്ലാതെ അന്ന് മാത്രമായി നോമ്പെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍’ജിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം