ആശൂറാഅ് നോമ്പിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ആശൂറാ‍അ് നോമ്പിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം