ആശൂറാഅ് ദിവസത്തിലെ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

ആശൂറാ‍അ് ദിനത്തില്‍ ആളുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവിധതരം ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമികവിധികള്‍ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം