ഈ വര്‍ഷത്തെ ആശൂറാഅ് ദിവസം എങ്ങിനെ അറിയും?

വിേശഷണം

ആശൂറാ‍അ് ദിവസം കണക്കാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അല്‍ മുന്‍ജിദ് വിവരണം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം