അവിശ്വാസികളോട് സാദൃശ്യപ്പെടല്‍

വിേശഷണം

മറ്റുസമുദായങ്ങളെയും പാശ്ചാത്യരെയും ഇസ്ലാമിന് യോജിക്കാത്തവിധത്തില്‍ അനുകരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധിയും പ്രസ്തുത കാര്യത്തിലെ അതിര്‍ത്തിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം