ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതെപ്പോള്‍?

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് :

പരിഭാഷ: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍

പരിശോധന: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതെപ്പോള്‍? എന്ന കാര്യത്തിലെ മതവിധി.

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം