ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നോല്‍ക്കണമോ?

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നോല്‍ക്കണമോ?എന്ന കാര്യത്തിലെ ഇസ്ലാമികവിധി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം