ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ കറാഹത്താണോ?

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ കറാഹത്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി .

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം