സ്ത്രീ ആദ്യം ആറുനോമ്പെടുക്കുകയോ റമദാന്‍ നോമ്പുകള്‍ നോറ്റുവീട്ടുകയോ?

വിേശഷണം

സ്ത്രീ ആദ്യം ആറുനോമ്പെടുക്കുകയോ റമദാന്‍ നോമ്പുകള്‍ നോറ്റുവീട്ടുകയോ? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം