റമദാന്‍ നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടാനുള്ളവന്‍റെ ആറുനോമ്പുകള്‍

വിേശഷണം

റമദാന്‍ നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടാനുള്ളവന്‍ ആറുനോമ്പുകള്‍ എടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം