ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടതെപ്പോള്‍?

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടതെപ്പോള്‍? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഫത്’വാ ബോര്‍ഡില്‍ നുന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം