മനുഷ്യന് പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ?

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍’ജിദ് മരുപടി പറയുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം