ചന്ദ്രദര്‍ശനവും ഗോളശാസ്ത്രകണക്കുകളും

വിേശഷണം

നോമ്പും പെരുന്നാളും കണക്കാക്കുന്നതിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ’ഊദി അറേബ്യയിലെ ഫത്’വാ ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയ വിധി.പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ അവമ്ലബിക്കേണ്ടത് ചന്ദ്രദര്‍ശനം ആണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം