അബൂബക്കര്‍(റ) വിന്‍റെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഹ്’ലുസുന്നത്തിന്‍റെ നിലപാട്

വിേശഷണം

അലി(റ) നബി(സ്വ)ക്ക് ശേഷം നേതാവാകാത്തതിന്‍റെ കാരണവും അതിന് അബൂബക്കര്‍(റ)വിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം