സകാത്ത് നിയമമാക്കിയതിലെ യുക്തി

വിേശഷണം

സകാത്ത് നിയമമാക്കിയതിലെ യുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് നല്‍കിയ മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം