അന്ത്യനാളില്‍ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അന്ത്യനാളില്‍ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് മറുപടി പറയുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം