പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കല്‍

വിേശഷണം

പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം