പ്രവാചകന്‍ (സ്വ) പാപം ചെയ്തുവോ?

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ പാപസുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ വീക്ഷണങ്ങളുടെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം