റമദാനിലെ പകലില്‍ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലുള്ള പ്രായശ്ചിതം

വിേശഷണം

റമദാനിലെ പകലില്‍ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലുള്ള പ്രായശ്ചിതം എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് മറുപടി പറയുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം