റമദാനിലെ പകലില്‍ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലുള്ള പ്രായശ്ചിതം

വിേശഷണം

റമദാനിലെ പകലില്‍ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലുള്ള പ്രായശ്ചിതം എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് മറുപടി പറയുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം