അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ?

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന ഉത്തരം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം