ഫലവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ സകാത്ത്

വിേശഷണം

വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പഴങ്ങള്‍ക്കും പച്ചക്കറികള്‍ക്കും സകാത്ത് നല്‍കണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം